Designtjänster

Behöver er bostadsgård göras om? Tänk på att planera långsiktigt och välj hållbara lösningar som även främjar biologisk mångfald!

Vi på Uthagens trädgård planerar och ritar förbättringar i er utemiljö, föreslår nya funktionella ytor och utformar sociala mötesplatser. Vi designar hållbara lösningar utifrån ett ekosystemperspektiv. Funktioner som köksträdgård, cykelparkering, sedumtak, komposter, lekytor, skydd för sol och buller samt växtförslag och belysning är några exempel på vad vi kan hjälpa till med att planera.

Ni är även välkomna att höra av er om ni önskar hjälp med säsongplantering i krukor. Vi tar hand om växtdesign, inköp och plantering. 


Trygghetåtgärder

Finns det faktorer i er utemiljö som ökar risken att drabbas av skadegörelse eller andra brott?

När det har uppstått problem med oönskad aktivitet i er utemiljö, eller när en känsla av otrygghet infinner sig vid utevistelse, kan det vara bra att se över utformningen av det aktuella området. Vi på Uthagens trädgård kan tillsammans med en säkerhetsingenjör ta fram en lämpligare design utifrån  brottsförebyggande strategier. Dessa strategier syftar till att öka känslan av trygghet i utemiljön och förebygga brott. Det kan röra sig om en helt ny design av ett befintligt område, men lika ofta handlar det om mindre förändringar till exempel röjning av buskage, nya planteringar, inramningar av uteplatser, eller förbättrad belysning. 

Skötselplan

En skötselplan är ett utmärkt verktyg för att bibehålla funktion och utseende på de skötselobjekt som finns i er utemiljö, som t.ex gräsmatta, rabatter och stenläggningar. Skötselplanen är dessutom mycket bra att ha med i förfrågningsunderlaget i samband med upphandling av skötselavtal, då det gör det lättare att jämföra inkomna anbud från olika skötselföretag.