Design

Vi planerar och ritar förbättringar i er utemiljö, föreslår nya funktionella ytor och utformar sociala mötesplatser. Vi designar hållbara lösningar utifrån ett ekosystemperspektiv. Köksträdgård, cykelparkering, sedumtak, komposter, lekytor, skydd för sol och buller samt växtförslag är några exempel på vad vi kan hjälpa till med. Om ni önskar hjälp med säsongväxter i krukor tar vi hand om växtdesign, inköp och plantering. 


Trygghetåtgärder

I tätbebyggda områden upplever många en känsla av otrygghet i sin utemiljö. Uthagens Trädgård samarbetar med en utbildad säkerhetsingenjör som hjälper till med att ta fram en åtgärds- och designplan för er Brf, i syfte att minska risken för brott och öka känslan av trygghet. Oftast handlar det om mindre förändringar, till exempel röjning av buskage, nya planteringar, inramningar av uteplatser, eller förbättrad belysning.


Skötselplan och upphandling

En skötselplan är ett dokument som anger hur och när skötsel av ett skötselobjekt ska ske och är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en önskad skötselkvalitet, och för att bibehålla utemiljöns funktioner. Skötselplanen är ett mycket bra underlag inför upphandling av skötselavtal med skötselföretag. För Bfr. som står inför en upphandling erbjuder vi stöd under hela processen, där vi tar fram förfrågningsunderlag, bjuder in skötselföretag och sköter kontakten med företagen vilket inkluderar visning av utemiljön.